RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA(RODO)

  1. Administratorem danych osobowych jest: PRIBO-EPB Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku przy ulicy Łukasiewicza 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023360, NIP 8481000086, REGON 790136472
  2. Kategoria przetwarzanych danych osobowych to w szczególności: imiona, nazwisko, nazwa, imiona rodziców, nazwisko rodowe, adres, PESEL, NIP, RGON, adres e-mail, numer telefonu, fax, data urodzenia.
  3. Dane osobowe, o których mowa wyżej, będą przetwarzane do czasu wykonania (realizacji) łączącej strony umowy (zlecenia) zgodnie z treścią tej umowy lub do czasu jej rozwiązania i/lub wypowiedzenia, jak również przez okres w którym istnieje prawny obowiązek przechowywania danych na podstawie odrębnych przepisów.
  4. Dane osobowe mogą zostać przekazane (powierzone) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu i na rzecz Administratora danych, w szczególności podmiotom udostępniającym usługi teleinformatyczne, hostujące serwer aplikacji, bazy danych, jak również podmiotom świadczącym obsługę prawno-finansową-kadrową Administratora danych. Ponadto prawo dostępu do danych osobowych mają osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, w tym osoby zatrudnione przez Administratora danych osobowych, pozostające z nim w stosunku zlecenia lub innym stosunku o podobnym charakterze wyłącznie w celu, o którym mowa wyżej. Administrator danych może nadto przekazać dane osobowe notariuszowi, bankom, zarządom oraz administratorom wspólnot mieszkaniowych wyłącznie w celu, o którym mowa w pkt 4.
  5. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: PRIBO-EPB Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku przy ulicy Łukasiewicza 6,
  6. Udostępniający dane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do co formy przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86.
  7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych niektóre przetwarzane przez Administratora dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.